Lịch đăng ký thông tin nhập học vào trường đại học mở năm 2023

Ngành Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc

Ngôn ngữ Anh

16/09/2022 21:00 21/10/2022 17:00

Ngôn ngữ Trung Quốc

17/09/2022 08:00 21/10/2022 17:00

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

17/09/2022 21:00 21/10/2022 17:00

Quản trị khách sạn

18/09/2022 10:00 21/10/2022 17:00

Tài chính ngân hàng

18/09/2022 20:00 21/10/2022 17:00

Công nghệ thông tin

19/09/2022 12:00 21/10/2022 17:00

Quản trị kinh doanh

19/09/2022 20:00 21/10/2022 17:00

Kế toán

20/09/2022 12:00 21/10/2022 17:00

Thương mại điện tử

20/09/2022 12:00 21/10/2022 17:00

Kiến trúc

21/09/2022 00:00 21/10/2022 17:00

Thiết kế Công nghiệp

21/09/2022 00:00 21/10/2022 17:00

Công nghệ sinh học

21/09/2022 12:00 21/10/2022 17:00

Công nghệ thực phẩm

21/09/2022 12:00 21/10/2022 17:00

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

22/09/2022 00:00 21/10/2022 17:00

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

22/09/2022 12:00 21/10/2022 17:00

Luật

23/09/2022 00:00 21/10/2022 17:00

Luật quốc tế

23/09/2022 00:00 21/10/2022 17:00

Luật kinh tế

23/09/2022 12:00 21/10/2022 17:00
 Quay lại